The 2nd Annual Congress of Asia Society of Hip Arthroscopy & Preservation
  e-Poster
 
 
Poster Presentation
PP-01 Tang Zhexiong
PP-03Kanako Shiba
PP-05Yohei Yukizawa
PP-06Hitoshi Wakama
PP-07Seigo Oshima
PP-09Hidetsugu Ohara
PP-11Hirokazu Ukawa
PP-12HIsato Okanishi
PP-14Masashi Fujii
PP-17Moriyuki Noguchi
PP-19Kazuo Tomizawa
PP-20Takeshi Shoji
PP-21Itaru Morohashi
PP-22Hideyuki Aoki
PP-23Shiso Ono
     
 
  page top
 
  © 2020 The 2nd Annual Congress of
Asia Society of Hip Arthroscopy & Preservation
 
The 2nd Annual Congress of Asia Society of Hip Arthroscopy & Preservation
  e-Poster
 
 
Poster Presentation
PP-01 Tang Zhexiong
PP-03Kanako Shiba
PP-05Yohei Yukizawa
PP-06Hitoshi Wakama
PP-07Seigo Oshima
PP-09Hidetsugu Ohara
PP-11Hirokazu Ukawa
PP-12HIsato Okanishi
PP-14Masashi Fujii
PP-17Moriyuki Noguchi
PP-19Kazuo Tomizawa
PP-20Takeshi Shoji
PP-21Itaru Morohashi
PP-22Hideyuki Aoki
PP-23Shiso Ono
 
 
  page top
 
  © 2020 The 2nd Annual Congress of
Asia Society of Hip Arthroscopy & Preservation